กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. ก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของเด็ก ๆ